Jdi na obsah Jdi na menu
 


POSLEDNÍ VOLÁNÍ

POSLEDNÍ VOLÁNÍ

 

Kde domov můj? Kde domov můj ?

To Čechů věrných kdys je milá zem.

Nyní však vzdálená jsi!

Nyní tak daleká jsi!

Pro nevěru synů svých –

slov učitele národů,

jim daného odkazu!

 

Nedbali, za hlasem svým chodili.

A tak sebe v potupu uvrhli!

Teď zmítáni – Unií vláčeni….

 

Kde domov můj? – Ach, Pane můj ?

Kdo řekne mi ? Kdo poví mi ?

Věz! Že jistě Bůh ti odpoví.

Amose vezmi odkaz –

Otevři, a dobře tam čti! Sk3,21 :

 

Kteréhož zajisté musejí přijíti nebesa,

až do času napravení všech věcí;

což byl předpověděl Bůh skrze ústa

všech svých svatých proroků od věků.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LÉTA BĚŽÍ...“ A DOBÍHAJÍ...

 

 

ÚVOD :

 

1 Moj 11,4.5.6 a z těchto veršů budu číst tato slova, kterých Hospodin Bůh k nám dnes posílá, abychom jim dobře rozuměli. A rozumět jim budeme dobře tehdy, když si je dovedeme dobře, správně a čestně spravedlivě vložit do našich dnů. Do dnů, ve kterých se dnes nacházíme. A v tom je obsaženo: Čas, ve kterém žijeme. Události, které probíhají a odehrávají se kolem nás. A zkušenost Božího lidu. A k těm Ježíš Kristus po 7 x za každou církví a v každé té době říká Zj 3,22:

. Měj uši ke slyšení, a slyš, co já právě dnes říkám tobě...

Takže 1 Moj 11,4.5.6 :

Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži… a tak učiňme sobě jméno…

Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži…

A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tomto překaziti, což umínili dělati.“

 

Byla to nevěra lidí. Lidé nevěřili Bohu, tomu co řekl – a rozhodli se.

Je zde Bůh. Oni věří v Něho je, ale nevěří Jemu, že splní to, co řekl – A Hospodin se rozhodl.

To je dob a po potopě, ta končí v druhé polovině sedmnáctého století od stvoření.

A nyní? Satan dokázal i to, že : Lidé věřili v Boha, a odešli od Něho jako Kain, protože nechtěli být svého Stvořitele poslušní. A od té doby nesou na sobě Kainovo prokletí pro svou neposlušnost. A to vidíme všude, kam se jen podíváme. Dokonce to zakoušíme i sami na sobě. Ale s dobou „osvícenectví“ a šílenstvím Francouzské revoluce a vystoupením největšího pochybovače Darwina satan dokázal i to, že lidé nevěří v samotného Boha. A nyní satan dokázal třetí a největší svod. A to z poučení se z „odpadnutí Alfa.“ A to je odpadnutí Omega, do něhož jsme vstoupili. Doktor Kellog učil a napsal: „Bůh je ve všem….“ Neosobní Bůh. Je všem – Neosobní Bůh. Útok ihned na první přikázání o osob ním Bohu každého člověka na zemi.

 

A satan vymyslel ještě rafinovanější svod pro závěrečné odpadnutí, které je Božím prorokem předpovězeno: Bůh je osobním Bohem, každého člověka. A náš Bůh, milovaný a drahý je tak milujícím Bohem, že je v každém z nás, ať jsi jakéhokoliv vyznání. Máme se rádi všichni – Věříme v Boha všichni – Jsme v tom zajedno všichni – A chceme žít v míru a pokoji všichni – A chceme být také zachráněni všichni – A co nad to je víc? A současně, takto pokřivený jejich bůh je ve všem. Tímto satan vytvořil nádherné dílo pro stavitelé obrazu šelmě. Všech těch, kdo vpluli do zrádné tlam ekumenického hnutí. A naučení starého přísloví : „Podej satanu malíček, popadne celou tvou ruku!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ČÁST

 

Nejprve uvedu několik citátů z biblických úkolů BÚ 1/2016, strana 49 :

Bez Boží pomoci však nemáme žádnou šanci na záchranu. Ježíš zvítězil nad zlem. On je pevnou Skálou, na které máme postavit základy svých život….“ A dále čteme :

„… v podobenství od dvou stavitelích (nám) ukazuje, že je zásadní žít podle Ježíšových slov...“ Řekl bych to takto :

Jediná šance naší záchranu je: žít slovy Ježíše Krista. A žít v Jeho slovech je, žít Jeho život v našich dnech. A co to pro nás znamená může být tématem tohoto úkolu. Uvidíme.

 

A ještě jeden citát. Jsme na cestě se dvěma učedníky do Emauz. Přichází k nám Pán Ježíš a jako jim, tak i nám vykládá Boží slova. Jako oni, tak i my nerozumíme. A jako jim se otevřely oči. (Ne ovšem se otevřely oči.) Tak se mnohým i z nás otevřely oči. A znovu: Ne všem se otevřely oči. A já nyní pro tuto zkušenost přečtu tato následující slova BÚ 1/2016 Strana 58. Přečtu nyní tuto větu, která se týká učedníků Pán a Ježíše :

„… díky osobní zkušenosti, kterou prožili. Mohli učednící přinést svědectvím všem ostatním o tom, že Ježíš opravdu vstal z mrtvých.“

A nyní tuto větu přečtu pro nás adventisty sedmého dne :

Díky naší osob ní zkušenosti s „věčným evangeliem,“ kterou jsme prožili. Jsme schopni nést toto poslední varovné poselství ve hlasu Třetího anděla všem ostatním. A tlumočit jej všechněm lidem na svědectví, že Ježíš Kristus opravdu přichází… A tehdy přijde skonání.

 

V těchto dnech jsme, proto i ten to verš Žalm 78,41 :

Týž i týž navracujíce se, pokoušeli Boha silného, a svatému Izraelskému cíle vyměřovali.“

 

Takže! Nepokoušejme Boha. To jsou slova, která mně přivádí ke třem základním myšlenkám minulého úkolu. A uvědomuji si, že jsou velice nutné, aby se při nás tak nestalo. Řeknu jich :

1) Naprostá neschopnost člověka konat Boží dílo bez Boží moci. Závislost na Bohu. Porovnejme: Abraham vyšel – oddělil se. My jsme vyšli, poselstvím konce jsme odděleni. Závislost na Bohu.

2) Bůh jedné noci vyzval Abrahama : Vyjdi a obětuj svého jediné syna, na hoře o níž povím tobě. Abraham vychází a jde, a důvěřuje Bohu.

3) Abraham ve víře vyšel. A šel k té hoře, kterou mu Hospodin Bůh ukázal. Aby tam, bojujíce sám se sebou. Tam na té hoře pro skutek Abrahama. Ve své přísaze zavázal splnit svým dětem to, co jim zaslíbil. Tento skutek Abrahama přivedl k přísaze Hospodina, že vydá svého jediného Syna. A tento skutek víry Abrahama v posílení podepřel Ježíše Krista. Samo nebe oceňuje víru člověka!

 

Neuvěřitelné je to, co Bůh od svého lidu chce. A je neuvěřitelné, co Hospodin Bůh pro víru člověka dokáže. Přísahou Boží – Smrtí Božího Syna – Je vázáno Boží zaslíbení – Dané dětem Božím.

 

Žalm 79, verše :

11 :

Vstupiž před obličej tvůj lkání vězňů, a podle velikosti síly své zanechej ostatků k smrti oddaných.“

 

 

 

 

 

 

 

Bratře, to jsme my lidé na této zemi a v této církvi. Hosté a příchozí. Poutníci jdoucí domů. Nikdo z nás nenašel zde svůj domov. Nikdo z nás nenašel zde své místo. Hospodin nás mocnými provazy přivázal k sobě. A obrátil náš obličej k nebi. Získal si nás pro nebe. Vírou, ach vírou jsme spatřili Novou zemi.

 

Jak to tak mohu vidět. Tak této zemi žijí dva blázni, kteří v sobě zahrnují všechno lidstvo. Jiných lidí na této planetě Zemi není:

Jedni žijí pro nebe, a už kolik tisíc let! – A ono tu stále ještě není – Ale oni stále věří, a té své víry se nevzdávají. Proč? Žijí pro to, co se pro ně stane skutečností… Blázni, žít pro to, co není. Víra je jejich moudrost. Mám být také takový blázen. Uvěřím jim. Až když to, čemu věří se stane skutečností. (Blázen! Tak věřili všichni, kteří ztonuli ve vodách potopy!!)

A potom jsou tu všichni ti ostatní. A ti jsou ještě větší blázni! Oni kolik již tisíc let, budují nebe na zemi. A ono je to tady stále horší a horší. A tak si říkám: Kdo je vlastně větší blázen ? Ti, kteří věří, a tou svou vírou a nadějí žijí v uskutečnění Bohem jim daného zaslíbení?

Necháme mluvit Boha :

 

12 :“A odplať sousedům našim sedmeronásobně do lůna jejich za pohanění, kteréž jsou tobě činili, ó Pane.“

A zde máš odpověď: Na víru Hospodin odpovídá odměnou. Je to vítězství, nad všemi těmi, kteří se vzpourou nevěry postavili proti Bohu.

 

13 :“My pak lid tvůj a ovce pastvy tvé, slaviti tě budeme na věky; od národu do pronárodu vypravovati budeme chválu tvou.“

A zde je lid Boží. Hledal a žil pro slávu svého Hospodina Pána. Lid, který žije pro věčnost. Poslechneme si Božího proroka.

 

SC 61-63 :

Kristus dává nové srdce . Vírou přebývá v tvém srdci. Vírou musíš dodržovat toto spojení s Kristem a denně musíš podřizovat svou vůli Jeho vůli, a pokud tak budeš činit, bude Kristus působit v tobě vůli i čin ke své libosti. Pak smíš říci: „...nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýžto zamiloval mne a vydal sebe samého za mne“ (Gal. 2,20).

 

V nočním vidění probíhaly přede mnou obrazy velikého reformačního hnutí mezi Božím lidem. Mnozí chválili Boha. Nemocní byli uzdravováni a konaly se i jiné divy. Bylo možno pozorovat ducha přímluvy, jak se projevil před velikým dnem Letnic. Bylo vidět, jak stovky a tisíce lidí navštěvují rodiny a otvírají jim Boží slovo. Srdce byla přesvědčena mocí svatého Ducha a působil duch pravého obrácení. Na každé straně byly dveře otevřené pro zvěstování pravdy. Zdálo se, že je svět ozářen nebeským vlivem. Veliká požehnání přišla skrze pravý a pokorný lid Boží. Slyšela jsem hlasy díkůvzdání a chvály a viděla takovou reformaci, jakou jsme zažili jen v roce 1844.“

 

Ed 100 :

 

Svět je učebnicí, život školou.“

 

Dám návrh. Už dříve jsem na to myslel. Ale tento týden zvlášť silně a přesvědčivě. A zé,ět na každý den je tam uvedena aplikace. A stať na pondělí má název LETNICE. A my víme na konci křesťanských dějin se tato událost a zkušenost bude opakovat. Tehdy na začátku křesťantských dějin, nyní na jejich konci. Všechno se děje zrcadlově. A my tak budeme moci rozpoznat události dnes. Zkusme to.

 

Rozhodně. Dobrý návrh. Nejprve si uděláme takovou osnovu jejich pověření k službě – Jejich poslušnost k přípravě jejich dílo. Tento díl s odkazy na verše z Bible kralické.

A třetí část podle autora, jeho použitých veršů. Nyní prosíme, aby si to Ty Pane, doplnil svým slovy skrze nás.

 

 

 

II. Část.

 

Nazval bych ji takto : VÍTĚZNÉ KŘESŤANSTVÍ JE PŘEDSTAVENO VŠEM LIDEM NA ZEMI.

A k tomu bych řekl ještě tato slova, která do této věci vnesou, jakoby docela jinou nemožnou myšlenku :

Misie dneška je výsměchem k té, k níž jsme byli povoláni, a kterou Bůh od nás očekává.

 

I když už samo o sobě to, co jsi řekl potřebuje dobře vysvětlit, zda je pravda, či ne. Ale já to ještě více učiním složitějším. Jakým způsobem ze strany křesťanství se to stane, ve vztahu k rozpínavosti muslimů ?

Když oni mají v nenávisti křesťany. A jejich učení, tedy i jejich život je v naprostém rozporu proti tomu, co hlásá Ježíš Kristus a podle čeho mají žít,ti, kteří přijali Ježíše Krista a slova Jeho Pravdy?

A ještě jedna otázka. Když je zcela již zřejmé ke všemu tomu dění ve světě, že již žijeme v poselství Třetího anděla. Pak mi řekni, jak si představuješ misii Třetího anděla?

 

Dobře odpovím ti. Před sebou máme úkol, který budeme probírat v sobotní škole právě v tento svatý sobotní den, který je před námi, 5.března 2016. Název tohoto biblického úkolu je :

 

APOŠTOL PAVEL A VELKÝ SPOR

A v úvodu jsou tyto dvě věty, přečtu je :

Ježíš Kristus naplnil všechna zaslíbení smlouvy a zaručil pasení pro všechny, kteří o něj prosí ve víře a v poslušnosti.“

Ta dvě poslední slova, kterých jsem zvýraznil mají ten význam, který o každém z nás rozhoduje. To uvidíme dál. Čtu druhou větu :

Apoštol Pavel nás směruje, jak máme žít a spolupracovat jako jednotlivci i jako církev na Boží straně.“ (… těch, kteří stojí na Boží straně.)

 

A teď ti dám otázku: Jak je možné, když taková má být církev adventistů sedmého dne a všichni jednotlivci, kteří spolupracují s Bohem, Duchem svatým, na dokončení Božího díla na zemi. Když bratr Fait přináší svá poselství, která stojí na základech věčné pravdy a jsou v naprostém souladu s tím, co vyznává církev adventistů sedmého dne ve svých 27 věroučných článcích, že někteří představitelé naší církve, kteří s tím nesouhlasí?

 

Vidím to v těchto tvých slovech, co jsi nyní řekl: Oni se skutečně nezaměřili na spolupráci s Bohem a Duchem svatým na dokončení Božího díla na zemi.

 

Po pravdě je to tak. Že na jedné straně jsou ti, že sílou víry víří vzhůru k nebi vstříc svému přicházejícímu Pánu.

A na druhé straně jsou i ti, kteří střemhlav se řítí k zemi, životem strachu a vzpoury do propasti věčné smrti.

 

To jsou velice silná slova. Jistě, že nejsou soudem. Jsou jen vyjádření rozhodnutí těch, kteří stojí na jedné straně a nebo na druhé straně. Je to skutečností tříbení v této církvi adventistů sedmého dne. Přesto jen bych byl rád. Kdybys to více přiblížil, a především verši s Božího slova.

 

Když ty jsi mi dal tuto otázku, Pak ti dám i já otázku; a ty sám si odpovíš na to, na co jsi se ptal :

Jak prožíváš podle úkolu 2/2016 strana 5, kde se hovoří a duchovní zkušenosti, kterou musíme mít s „… věčným evangeliem...“ ve hlasu Třetího anděla, v němž se nachází církev adventistů sedmého dne. Jak tuto duchovním zkušenost prožíváš?

 

A přeci se tě zeptám: Jak ji mám prožívat ? Jsi učitel sobotní školy, vysvětli mi to, co je to za zkušenost.

 

Dobře. Jak ti mám odpovědět? Něčím, co by vyšlo z mé hlavy? Prožitek ve věcech Božích, je vždycky záležitostí Boha, Ducha svatého . A člověka, který je otevřený tomuto vlivu nebes. A lidé na této zemi měli, a tím více dnes mají a budou mít možnost se rozhodnout. A to mezi dvěma možnostmi :

Věřit – A věřit v uskutečnění toho, k čemu my adventisté sedmého dne jsme povoláni. A to je smyslem a cílem našeho života v poselství Tří andělů. A to se odehrává, a až dokonce stane ve hlase Třetího anděla s poselstvím o Ospravedlnění z víry.

A nebo budou mít druhou možnost. Nevěřit – Nevěřit v uskutečnění toho, k čemu my, adventisté sedmého dne jsme byli Bohem povoláni. Protože se to nestalo smyslem a cílem jejich života k němuž byli poselstvím Tří andělů povoláni. A v tomto hlase Třetího anděla jsme.

 

To, co jsi mi vlastně řekl, to je jen jinými slovy řečeno, na co jsem se tě ptal. Proto se tě ptám , abych měl jistotu v tím, čem u věříme a co vyznáváme, že je to skutečností našich dnů. Ale než mi odpovíš, budu opakovat poslední slova minulého úkolu :

Řeknu to svými slovy a v projevu své víry :

 

Rok 2015 nás uvedl do doby,kdy jsme na konci. Došli jsme na samý vrchol adventní hory víry. A před námi je veliká, bezedná propast. A k našemu sluchu zaznívá hlas. Hlas, který zaznívá ke každému z nás, kteří jsme v této církvi : „Přejděme Jordán, a nevracejme se na zpátky! Přejděme Jordán a necouvněme !“ A je zde z nebe spuštěný provaz, silný a pevný provaz. A je zde naše víra a jsou zde z nebe k nám zaslaná slova: Vy vírou musíte do těch posledních událostí rozbouřeného Jordánu vejít – a jít – a s Bohem v Jeho moci jimi projít ! A tak tu budou jedni, kteří vírou vejdou. A tak na druhé straně tu budou ti, kteří si sami sobě, ale i druhým řeknou: „Prosím tě, takových řečí už zde bylo !

 

A právě na toto mi odpověz z Božího slova.

 

Žalm 82,1.6.7.8 verše :

Než budeme číst tato slova, pak si musíme říci to, v jaké zodpovědnosti před Bohem jsou ti, kteří otvírají Boží slovo. Modlí se před tím, než Slova života otvírají. Zamýšlejí se nad ním. A jdou k druhým. Aby jich vyučovali, nebo k nim mluvili. Slova mají váhu života. Jimi budu buď zachráněn, nebo odsouzen pro to, jak těmito slovy v nám daném poselství Tří andělů žiji, a nebo nežiji. Jak tato slova svědeckého života přináším, nebo hanobím. PROTO :

Slova mají váhu života. Když to, co žijeme, to také mluvíme. Když to, čemu věříme tím žijeme a to druhým přinášíme. Naše slova nikdy nesmí předbíhat nás život. To bychom byli hloupými žvanili. A trapnými kecali. Proto to, co nemohu, je lhát sám sobě. To mi Bůh dal do vínku již v dětských letech. Bůh v závěru dějin této planety zde potřebuje a bude mít svůj. Opravdové bratry a sestry. Může víry, bratry a sestry, kteří měli a mají a budou mít morální odvahu k žít a vyjít s poselstvím o Ospravedlnění z víry. Kteří přijali od Boha Boží moc Ducha svatého k tlumočení tohoto poselství. Smělost, moc, sílu i udatnost mluvit, nést a žít a prožít uskutečnění tohoto zaslíbení. Když Jozue starý Izrael vyzval, k přejetí Jordánu. Tak je vyzval k přejití a ne, aby v těch vodách utonuli. Když bratr Wilson nás vyzval k vejití do vln rozbouřeného Jordánu posledních událostí, tak nás vyzval k přejití. K projití těch posledních dní a k vejití. A ne, abychom byli bídnou obětí posledních událostí. VEJÍT – JÍT – NECOUVNOUT – A PŘEJÍT !!!

 

Chtě nechtě musím vzpomenout toho co jsi v tom snu viděl a zřetelně 5 x za sebou slyšel :

Ano, to jsem vám přišel říct !“

 

Přečteme si tedy ten první verš Žalm 82, 1 :

Bůh stojí ve shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině, a dí :

 

Je to neuvěřitelné, ale je to pravda. Jsme příliš nehodní, abychom si to přiznali. Ale pravdivost Hospodinovy řeči. A skutečnost Jeho zájmu o člověka nám dává právem víry tato slova přijmout, abychom si byli vědomi toho, že :

Včera byl pátek. Na začátek svatého sobotního dne jsme se sešli. Bylo nás pět. A tobě to, téměř před před půlnocí bylo ukázáno v tom snu. Z té veliké výšky ses díval na tu pěticípou hvězdu. A na konci každého cípu té hvězdy byl jakýsi erb či znak, nebo znamení. Bůh je mezi námi. Slyší naše slova. Ví nad čím přemýšlíme a říká : „JÁ JSEM MEZI VÁMI...“, „Ano, já jsem mezi vámi...“ A to, co nyní budete číst z Božího slova, já jsem vám přišel říci.. !

 

Necháme se vést dál. Vždyť víra v Boha nám dává právo : Přijmout Boží slova, kterých ON, Hospodin nám sděluje – Uskutečňovat Boží slova ve svém životě k naší věčné záchraně – A žít pro uskutečnění Božích slov k záchraně bližních a na svědectví ostatním. Takto se Bůh stává živým v nás, skrze nás. A ke své slávě pro všechny, kteří jsme zde na zemi. Budeme tedy číst další verš. A to

 

6 :

Řekl jsem já byl : Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;“

Jak je vůbec možné, že Bůh o hříšných lidech říká, že jsou bohové? A Pán Ježíš také připomíná, když mluví o lidech a k Židům, když Pánu Ježíši na jeho otázku odpovídají Jan 10,33 :

„… Pro dobrý skutek nekamenujeme tebe, ale pro rouhání, totiž že ty, člověk jsa, děláš se Bohem.“

A toto mi vysvětli. Proč tento 6 verš připomíná Židům Pán Ježíš? A proč tento verš je řečen o ledech?

 

Bůh z ráje, díky Ježíši Kristu ponechal člověku ponechal člověku možnost posouzení věci s možností rozhodnutí. A to se týká obou případů. V Žalmu 82,2-5. A zrovna tak v 83 Žalmu o kterém budeme mluvit a nad ním uvažovat. Je přeci řečeno Řím 8,14 :

Tehdy jste synové a dcery Boží, když Duchem svatým vedeni býváte….

A díky Duchu svatému máme schopnost rozeznání. Posoudit a poznat, zda to, co je nám překládáno je od Boha, či není. A máme schopnost, kterou nám díky Duchu svatému Bůh dal, možnost rozeznat. Je to dobré, co činí, či zlé.

 

7 :

A však jako i jiní lidé zemřete, a jako jeden z knížat padnete.“

My můžeme všechny dary, které nám Bůh chce dát odmítnout. My vůbec nemusíme nalézt zalíbení v duchovním obdarování, které nás činí dětmi Božími. My můžeme ignorovat, odporovat a dokonce i v nenávisti mít poselství, kterým adventisté sedmého dne žijí. My se můžeme posmívat, a nebo z opatrnosti spoléhat na „zadní kolečka“ – Co kdyby? A vůbec, a ani trochu nemusíme očekávat a po čem touží a co tolik milují Boží děti. Novou zemi, Nové nebe – Boží království… A naposledy vydechnout se slovy zlomené bolesti a zničené možnosti :

Nechť tedy tady zhynu se všemi bezbožnými... !

 

8 :

Povstaniž, ó Bože, suď zemi; nebo ty dědičně vládneš všemi národy.“

Hospodine; drahý a svatý. Vyslyš svůj lid. Jak po všechny věky k Tobě volá. Od krve svatých tvých. Až do těchto dnů dětí tvých, do dlaní Tvých, pláčí…

 

 

Žalm 83,2-19 verše :

2 :

Bože, neodmlčuj se, nečiň se neslyše, aniž se upokojuj, ó Bože silný.“

Naléhavost modlitby. Křik člověka po blízkosti. Člověk je strašně sám. Kdosi řekl: „Veliké město, veliké samota.“ Člověk potřebuje člověka. Tak to Bůh určil v ráji, tak si to každý neseme z ráje. Proto Bůh nešťastným lidem na této zemi dává sebe. Když nenajdete člověka na zemi. Mějte Mně, svého Boha, svého Přítele na nebi. Ale, kdo je tak vnitřně silný, a duchovně vyspělí, žít v této zkušenosti přátelství? V tomto jediném kratičkém verši slyšíme tuto naléhavou prosbu.

 

Řeknu ti tuto zkušenost. Jedna žena po svém zklamání v manželství řekla tuto větu: „Já jsem se rozhodla, že se již nikdy vdávat nebudu.“ Jak bys ji na to odpověděl ?

 

To je její prožitek právě z dané zkušenosti, kterou prožila a prožívá. Ale žádný člověk sám v sobě sebe nezabije. Co do něho vložil Bůh, to nikdo z něho nevytrhá. Proto právě tito, muž i žena nejvíce svého partnera potřebují. Člověk potřebuje člověka s lidskou tváří. P roto k nám přišel Pán Ježíš jako Člověk. Proto muž i žena potřebují jeden druhého. Žena muže, pro jeho mužství. Potřebuje muže, aby se jí zastával. Protože ví, že je slabá. A muž ženu, pro její ženství. Protože ví, že potřebuje být milejší. I když někteří ti muži mohou být takový v tomto, jako já. Nemotorní a neohrabaní. Oni té ženské něhy stejně potřebují, aby je alespoň trochu uhladila a opravila.

 

A to satan moc dobře ví. Proto, ženy se chtějí vyrovnat mužům. A proto zemi zaplavil zženštilými muži. To mohou být i naši někteří kazatelé. Fanoušci žen a dávají jim možnost svého místa. Tito mají v sobě slabost ženství. Protože oni ztratili morální odvahu a sílu mužství. Bible zřetelně hovoří o dvou mužích, kteří byli svobodní, Jedním je prorok Jeremiáš. Neboť žena by nikdy nevydržela takový život v týrání a opuštění. A apoštol Jan. Žena by nikdy nedosáhla takových výšin duchovního vytržení. Taková jsou místa, do kterých Bůh přede vším vede muže a kam má vstoupit jen jeden z nich. O tom, co říká o panicích Pán Ježíš. O tom se budeme dozvídat dál. Zatím takto….


3 :

Nebo aj, nepřátelé se bouří, a ti, kteříž tě v nenávisti mají, pozdvihují hlavy.

Proč se nepřátelé bouří. A proč lidé mohou mít věřících v nenávisti. To je proti logice rozumu. Je to nepřirozený projev života. Člověk má rád člověka. A satan, nepřítel člověka, do něho vložil svůj vzdor proti Bohu a nenávist ve všech projevech proti člověku.

 

4 :

Chytře tajné rady proti lidu tvému skládají, a radí se proti těm, kteréž ty skrýváš,“

A zde v tomto verši vidíme, jak se to projevuje. Jak společně s lidmi na to pracujeme. Všechno co podobného se odehrává v těchto tajných společnostech je namířeno proti Božímu lidu konce. Projevuje se to a projeví se to. Naplno, určitě a otevřeně. A to až tak daleko, jak dovolí toho Bůh Proto právě v této době budeme potřebovat jeden druhého! Modleme se za to.

 

5 :

Říkajíce: Pojďte, a vyhlaďme je, ať nejsou národem, tak aby ani vzpomínáno nebylo více jména Izraelova.“

Tato slova nás zavádějí do doby královny Ester. Tehdy byl dán den, kdy všichni Židé měli být vyhlazeni. Nestalo se tak. Aman byl odhalen. A šibenice, kterou připravil pro Mardochea, dal si sám postavit pro sebe.

Když nás Bůh přivádí k tomuto místu, pak je zřejmé, že nás přivádí do doby, do které vejdeme. Vydáním nedělního zákona všichni adventisté sedmého dne budou vyhlazeni. K tomuto rozhodnutí došlo v oněch: „Chytře tajných radách...“ které toto připravili pro Boží lid konce. A jak to skončí? Podobně jako za Mardochea a Ester. Budeme číst dál :

 

6:

Jednomyslně se na tom spolu snesli, i smlouvou se proti tobě zavázali,“

Jednomyslnost – v nenávisti proti těm, kteří milují Boha, ctí Jeho Zákon a věrně následují Ježíše Krista. Jednomyslnost a nenávist proti tomuto lidu, protože poselství tří andělů je umíráčkem pro satanovy stoupence a životem Božím dětem. A důvod jejich zuřivé nenávisti. A zde v následujících verších jsou tito všichni.

7 :

Stánkové Idumejští a Izmaelitští, Moábští a Agarenští,“

 

8 :

Gebálští a Ammonitští, a Amalechitští Filištinští s obyvateli Tyrskými.“

 

9:

Ano i Assyrští spojili se s nimi, jsouce na ruku synům Lotovým. Sélah.“

 

10 :

Učiniž jim jako Madianským, jako Zizarovi, a jako Jabínovi při potoku Císon,“

Zach 12,1.2.3 a to je skutečnost, která je před námi. Čtěme :

(Takto) Praví Hospodin… Aj, já postavím Jeruzalém jako číši, kteráž ku potácení přivede všecky národy vůkol, kteříž budou proti Judovi v obležení, i proti Jeruzalému.

I když tento verš je proroctví na poslední dny na zemi a sedmou poslední církev. I když tyto verše o těchto národech jsou proroctvím. Je zřejmé, že jsou pravdou dnešních dnů.. Jsou skutečností toho, čím projde poslední sedmá církev – Adventisté sedmého dne.

Verš 3 :

Nýbrž stane se v ten den, že položím Jeruzalém jako kámen přetěžký všechněm národům, jejž kdožkoli zdvíhati budou, velmi se urazí, byť se pak shromáždili proti němu všickni národové země.“

Vítězná pravda konce – Vítězného „... věčného evangelia...“

11 :

Kteříž jsou do konce vyhlazeni v Endor, a učiněni hnůj země.“

Takže přicházíme do doby konce. Jedni jsou určení nepřáteli k vyhlazení. A budou vysvobozeni. A ti, kteří usilovali o jejich zničení, ti budou vyhlazení. TAKŽE : Člověk v ohrožení – Zkáza lidstva.

 

Kdo jsou ti, kteří jsou v ohrožení? A kdo nad sebou vynesl věčný konec naprostého vyhlazení? To by mohl být název nového úkolu. Co říkáš?

 

Uvidíme dál, jak nás povedou další verše tohoto Žalmu. A potom, k čemu my sami budeme přivedeni.

 

12 :

Nalož s nimi a s vůdci jejich jako s Gorébem, jako s Zébem, jako s Zebahem, a jako s Salmunou, se všemi knížaty jejich.“

I zde máme řeč o naprostém vyhlazení všech těch, kteří se postavili na odpor Bohu. Jeho Zákona a Božímu lidu.

 

13 :

Neboť jsou řekli: Uvažme se dědičně v příbytky Boží.“

„…. Příbytky Boží...“ To je zajímavé: Zničená země – Vydrancovaná země – A lidé, kteří propadli strachu a zoufalé zběsilosti na zemi… To, že se „… uváží dědičně v příbytky Boží...“ To je dávno zašlý sen minulosti. Neboť pro všechny lidi na této zemi se stal : Život – peklem. Země – prokletím. Nebe – zlověstným. Všichni, jak tu jsme žijeme v předtuše konce.

 

14 :

Můj Bože, učiň to, ať jsou jako chumelice, a jako stéblo před větrem.“

 

Ne jedné straně jsi úžasný optimista, s věčným výhledem co je nad všechno krásné nejkrásnější.

A na druhé straně jsi hrozný pesimista, s věčným zánikem těch, kteří odmítli žít pro všechno to, co je ze všeho krásného, to nejkrásnější.

 

Následující verše budou jen potvrzovat tvá slova.

 

15 :

Jakož oheň spaluje les, a jako plamen zapaluje hory,“

Plameny věčného ohně, který očistí zemi i nebe. Všecko, co bylo jakým koliv projevem znečištěno hříchem.

 

16 :

Tak ty je vichřicí svou stíhej, a bouří svou ohrom je.“

Zde čteme o jejich hrůze z této skutečnosti, před který jsou obyvatele země přivedeni. Jedni jsou Hospodinem chráněni. Druzí touto skutečností, jsou odhaleni.

 

17 :

Naplň tváře jejich zahanbením, tak aby hledali jména tvého, Hospodine.“

„… Stydí se za marně prožitá léta v v Božím království milosti… Pálí je hanba, za podlou a malichernou minulost...“ Ježíš Kristus žil, trpěl a zemřel na této zemi, aby zachránil svým vítězným životem každého člověka žijícího na této zemi. Proto je to hanebný žít život na této zemi, a žít bez Boha !

 

18 :

Nechať se hanbí a děsí na věčné časy, a ať potupu nesou a zahynou.“

Nikdo za nikoho žít nemůže. Nikdo za nikoho mluvit nemůže. Každý z nás sám o sobě rozhodne. Jednotlivě, za každého z nás zemřel Ježíš Kristus, aby nás smířil s Bohem. A jednotlivě každý mohl být posvěcen poslušností pravdy. Všichni lidé na zemi mohli poznat svoji záchranu a :

... Den svého navštívení...“

 

19 .

A tak ať poznají, že ty, kterýž sám jméno máš Hospodin, jsi nejvyšší nade vší zemí.“

 

 

 

 

 

A tímto veršem ukončujeme tento úkol. A zároveň vstupujeme do dalšího úkolu.

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLOVĚK V OHROŽENÍ – ZKÁZA LIDSTVA 5 úkol

 

Motto :

Nevědomost je nejčernější skvrnou lidstva.“ Budha.

 

 

ÚVOD :

 

Porovnejme pravdivost těchto slov se slovy Bible a se skutečnostmi života na této zemi :

Lidé mohli a mohou uvěřit, jaká je Pravda Božího slova – avšak lenost mysli jich ponechala v nevědomosti.

 

Luk 5,27.28 :

A potom vyšel a uzřel celného, jménem Léví, sedícího na cle. I řekl jemu: Pojď za mnou.“

Každý člověk je osobně zván. Skutečnost oslovení ze strany Boha se je zkušeností každého člověka. V tomto případě je to Pán Ježíš, který osobně povolává člověka.

Když Pán Ježíš odešel z této země, je to Duch svatý, který osobně povolává každého člověka, aby se rozhodl a šel za Ním: „… Pojď za MNOU !“

 

A opustiv všecko, vstav, šel za ním.“

 

Víš, opustit všechno. Toho se mnozí zaleknout a odejdou. Nevěřím, že když Pán Ježíš nás zve, abychom se při Jeho oslovení zalekli, že nás zve. A z obavy a se strachem se konečně rozhodli, že půjdeme za Ním. A to bych byl rád, kdybys mi vysvětlil. Jak tomu mám rozumět dnes?

 

Abych mohl odpovědět na tvou otázku, musím odpovědět ještě těmito dvěma verši. Luk 14,33 :

Tak zajisté každý z vás, kdož se neodřekne všech věcí, kterýmiž vládne, nemůže být mým učedlníkem.“

 

A druhý verš, kterým si ještě odpovíme je Mat 11,29 :

Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým.“

 

A teď si můžeme vysvětlit to, na co jsi se ptal. V těch slovech v rozhodnutí a skutku Léví. V tom je obrovská radost z toho co slyší, a co může. To zakusil každý z nás, a denně zakouší, kdo byl vyzván Pánem Ježíšem, aby šel za Ním. Opustit všechno! Úplně všechno ! Zbavit se veškeré tíže svých hříchů, zlozvyků veškeré své špíny, která mně drtila a tlačila k zemi. Zbavit se svého odporného sobectví. Své ničemné a zničující smyslnosti. Být prost všeho, co ničí, tupí a ubíjí člověka. Jít za Ježíšem Kristem, a být skutečně svobodným člověkem. Oproštěn od všech špinavostí, které vládnou tímto světem. Tichost a pokora. To jsou dary nebes, které jsou dány člověku. Který se vydal za Pánem Ježíšem. Zpíváme: „… Všeho vzdám se pro Ježíše – Vše mu v oběť dám...“

 

Jho Ježíše Krista, je jho Jeho lásky k nám. To nikdy nezakusí tělesní lidé. Pro ně je břemenem a náboženství Ježíše Krista jejich sobeckým sebeklamem. PROTO :

Lidé mohou žít v království milosti – a vyvolí si hříšný život světa v panství satana.

Všechny lidí Ježíš Kristus vyzval: „Pojď za mnou..“ – a oni se rozhodli „.. jít za tou šelmou...“

 

Řekněme si ještě, jak se tato, můžeme říci, že většinou, stává skutečnou v životech lidstva na této planetě?

 

Je množství biblických společností. Žádná kniha není přeložena do téměř všech jazyků a nářečí jako Bible. Rozhlasové stanice. Televizní stanice. Tisíce misionářů, evangelistů, biblických pracovníků atd. Atd. A mnoho a mnoho laických pracovníků pracuje pro záchranu lidí, aby věděli. Každý, téměř každý člověk na této planetě, kdo chce vědět, ten může vědět. A kde to není skutečně možné, pak za nevědomost těch, kteří drží otrocky lidi pod svou mocí a v nevědomosti. Pak za jejich nevědomost nesou odpovědnost, ti, kteří jak takto zle ovládají.

 

Větší je však pravda tato. A dějiny minulosti a skutečnost dnešní dnů o tom vydávají svědectví, že lidé si oblíbili způsob líného, bezmyšlenkovitého života. Jsou líní přemýšlet. Nebo už dokonce neumí svobodně myslet a volně a lehce přemýšlet. Myšlení je pro ně urputná dřina. Stávají se jen konzumenti cizích myšlenek. Mnozí jsou jak naprogramované stroje. Když je vypneš, jsou na dně. A je to ještě horší. A jak rychle se dějiny světa řítí ke svému závěru, lidé nakonec pohrdnou svobodou myšlení. Svou svobodnou vůlí. Přestanou být svou osobností. Ztratí svojí identitu. Už nebudou sami svoji. A tomu všemu jsou satanovi k ruce všechny telekomunikační přístroje, které jsou v rukách satanových pomocníků.

Otevři oči, a přesvědč se. Otevři uši, a přesvědčíš se. Vejdi do domu, a poznáš, že je to pravda. Otevři dveře do bytů, a řekneš mi: To, co jsi mi řekl, to je skutečně pravd. A nech se pozvat do jejich pokoje. A usedni do křesla – a spatříš jak na tebe hledí.... A slyš slova jednoho našeho velmi již letitého bratra kazatel. Tato slova pronesl před více jak 40 roky : „Chcete mít v bytě satana? Tak si kupte televizi.“ A to se týká i mnohých našich rodin.

 

Mluvíš přede vším o lidech, kteří jsou mimo naší církev. Proto se tě zeptám, jak se tato nevědomost dotýká nás? Nemohu říci, že by se nás nedotýkala. Můžeš to více přiblížit?

 

Všichni adventisté sedmého dne mohli uvěřit Pravdě a žít slovy věčné Pravdy. Mají Boží slovo, mohou číst. Je zde Duch svatý, mohou jím být vedeni. Mají neuvěřitelné možnosti v životě modliteb a Božích zaslíbení. Je jim dán Duch proroctví jako žádné jiné církvi. Obdrželi poselství Tří andělů. Jsou jedinou vyvolenou církví, která tomuto světu nese poslední poselství záchrany. Takto jsou jim dány největší přednosti, jak žádné církvi a žádnému člověku v historii této planety. Díky všem těmto přednostem a všem zkušenost z biblické minulosti a z adventní minulosti, mohou dosáhnout takové úrovně duchovní vyspělosti a křesťanské vyzrálosti… Uvedu jen jedno jméno, které je spojeno s nesmírnou, radostnou a šťastnou vděčností : Jana Křtitele. On tehdy byl poctěn svým hlasem, předcházet Božího Syna, Spasitele světa. A Ježíš Kristus se stal jeho osobním Spasitelem. A úkol Jana Křtitele je naším úkolem. Nikdy, nikdy a nikdy nebylo Božím záměrem, abychom byli ničemnými duchovními sobci. A sami sebe krmili bohatstvím těchto duchovních předností. Sobci nejsou nikdy vděční, šťastní a už vůbec ne na mysli zdraví. Všechno nám bylo dáno k službě. Avšak, satan je výborný zabiják lidské bytosti. Zabíjí vnímavou dětskou mysl už od kolébky. Ve třídách dětských školek. Před křtem, formálním předložením toho, čemu věří a co učí Adventisté sedmého dne. A křtem v němž není váha života a pravda skutečnosti. A závdavek Ducha svého se z mnohých vytratí, jak pára nad hrncem, když vejdou do modliteben, a téměř vůbec se od jiných náboženských společenství neliší. A když jsou v kroužku sobotní školy – a sami se přesvědčí: ty duchovní pravdy jsou probírány tou tělesnou lidskou myslí, která neprožila duchovní proměny. A když sedí v lavici, a za kazatelnu vystoupí bratr, který si má být vědom, že stojí na místě Kristově a má přinášet to poselství, které jsme nebesy pověřeni. A má mluvit tak, jak Pán Ježíš mluvil, kdyby byl na jeho místě. A místo toho – slyšíte sami…

 

Jak se tato slova, co jsi nyní pronesl, mohou uskutečňovat v našich sborech?

 

Přesto chceš slyšet.? Řeknu ti to , jak to vidím a zakouším. Ale také jako svou zkušenost: Chceš mluvit? Tak mluv. Ale, nikoho neprobuď! Jinak: „Teď mluvím já, a ty mlč!“

 

Já vím. Bolí to. Mnozí z nás se stali tělesně věřícími. Avšak ti, kteří za Pánem Ježíšem jdou, ti vstříc svému přicházejícímu Králi běží. To je skutečnost, vítězná skutečnost, která překonává všechny negace. K té se upněme a tou žijme! Je to nutné, abychom nebyli strženi vlažnými proudy vln. Ale přesto nikomu nesmíme mazat med kolem pusy polopravdami, abychom jich ubili a nakonec zabili v jejich tělesnosti.. K duchovní obnově jsou povoláni všichni adventisté sedmého dne. K reformaci životů, abychom byli připraveni na poslední události, k obdržení pozdního deště a být připraveni k proměně, tomu jsou také povoláni všichni adventisté sedmého dne. TAKŽE : Nebudeme mlčet, ale budeme mluvit. Nebudeme spát, ale budeme pracovat. Nebudeme u Jordánu stát, ale my musíme jít! A my musíme prosit, abychom mohli přežít a na druhý Břeh vystoupit. Dobrý Bůh nám žehnej. Amen.

 

 

I. Část : PROCHÁZÍME JORDÁNEM.

 

Jak 5,11 :

Aj, blahoslavíme ty trpělivé. O trpělivosti Jobově slýchali jste, a dokonání Páně viděli jste; nebo velmi jest milosrdný Pán a lítostivý.“

Co vlastně apoštol Jakub zde říká? Proč jsou blahoslavení a šťastní tito trpěliví? Proč připomíná Joba? Jeho zkušenost utrpení, dílo to satanovo. Jeho víru a trpělivost? A proč Bůh nám skrze něho Hospodinovo přiznání se k němu a odměnu jeho. A končí tento verš slovy o Ježíši Kristu, který námi soucítí. A přizná se k nám, jak ke všem těm, kteří jsou trpěliví zkoušení, Kteří dokáží vírou žít a spoléhat na Boha, který přes všechno to trpké je k nim milosrdný a lítostivý? Zamyslíme se nad těmito slovy biblického verše. A dojdeme k tomu. Nalezneme odpověď.

 

Blahoslavenství je vyneseno nad trpělivými. Porovnejme Zj 14,12:

Tuť jest trpělivost svatých….“

Slyšeli jste… Četli jste o zkoušce Joba a o jeho věrnosti. Porovnejme Zj 14,12:

„… kteříž ostříhají přikázání Božích...“

Znáte, jak Job vírou se vzchopil a vírou se dotekl ruky všemohoucího Boha. Porovnejme Zj 14,12:

A je psáno Žid 12,2 „Patříce na vůdce a dokonavatele víry Ježíše...“

„… a oni mají víru Ježíšovu.“

 

Nyní porovnejme verše životy, kterým přes všechno utrpení, co se odehrává na zemi. Oni si žijí v blahobytu a pohodlí. Verše :

5 : Odsoudili sami sebe: „… ke dni zabití.“

6 : Nenáviděli spravedlnost: „… odsoudili spravedlivých...“

7 : Snášejte to všechno trpělivě: „… až do příchodu Páně...“

8 : Výzva k trpělivosti a k ujištění duchovní zkušenost. Neboť: „… příchází den Páně.“

9 : Uvědomte si skutečnost dneška ! „... Soudce je ve dveřích… je rozhodnut navrátit se pro svůj lid, který svého Pána očekává zde na zemi.

10 : Poučte se z minulosti : „… Buďte trpěliví… Povzbuzujte se ve víře...Mějte se rádi… Žijte vírou, jak všichni ti, kteří byli před vámi.

 

A nyní tedy vejdeme do vln Jordánu. Ptám se: Je to skutečnost ? Nebo je to budoucnost ? A nebo je to a bude to pro nás jen naučení z minulosti ?

 

To poznáme – Když pokorně, trpělivě a pozorně půjdeme. Když budeme poslušní, tiší a věrní, pak srozumíme. A když budeme vírou žít k uskutečnění Božích zaslíbení.

 

TAKŽE :

Nejprve : Skutečnost ! SVOBODA SVĚDOMÍ JE OHROŽENA !!

A úvodní verš Žalm 87,13 :

Zdaliž v známost přichází ve tmách div tvůj, a spravedlnost tvá v zemi zapomenutí?“

Středověk – Železný Řím a krutost papežství ničila a pálila Bible. Protože toužili znát slova Pravdy a svého Boha a Pána. Katolická církev ničila a pálila Bible, aby bylo v utajení všechno to zlé, co se děje mezi nimi. A za jejich krutostí a vším tím zlým a hanebným byla nenávist satanova.

 

Dnešek – Sám satan vstoupil do závěrečných dnů. Všeho toho, co se odehrává nyní na zemi. On již není v utajení. Je čilý, pracující, prohnaný a lstivý. Zákeřný, úskočný a podlý v každé činnosti, kterou vymyslí, aby jeho lidé konali. Je v každé proti božské organisaci. Najdeme tohoto Padoucha v každém Bohu se protivícím náboženství.

Je pravda, tisíce a milióny Biblí se tisknou. A satan tomu přeje. Protože lidi uvěznil ve všech oblastech jejich života Uvěznil jich a přemohl je. Stali se jeho otroky. Získal ke způsobu hmotařského a bezmyšlenkovitého života. Světem a sobectví jsou pohlceni. Svou tělesností bez duchovního života jsou ničeni a budou zničeni. A cíl a konec toho všeho? Nemožní a znemožnění : Hledat Boží království a žít v Boží spravedlnosti. Bůh udělal všechno proto, aby lidé nebyli v nevědomosti. Ježíš Kristus přišel na tuto zemi, aby lidé znali – Duch svatý je zde, aby všechny lidi seznámil se slovy věčné Pravdy. Boží prorok byl dán této církvi, aby všichni lidé byli připraveni na poslední události. Avšak na druhé straně, je vyvíjena stejně maximální činnost.

 

Satan ze všech sil. A poučen ze všech předcházejících staletí, jak strhnout, zničit a přemoci lidi se dnes za každou cenu snaží udržet lidi v nevědomosti – A to vidíme, slyšíme, jsme svědky toho - Dělá pro to všechno.

 

Použité následující výroky Božího proroka jsou z knihy : „Vítězství Boží lásky.“

35 Kapitola s názvem : „SVOBODA SVĚDOMÍ OHROŽENA“

 

Papežství se nikdy nevzdá nároku na neomylnost. Trvá na tom, že všechno, co dělalo při pronásledování lidí, kteří nepřijali jeho dogmata, bylo správné. Neopakovalo by stejné činy, kdyby se mu k tomu naskytla příležitost? Kdyby padla omezení vytvořená světskou mocí a Řím znovu získal dřívější postavení, znovu by ožil také útlak a pronásledování.“

 

Zj 13,1 :

 

Šelma – papežství. Drak – satan dal katolické církvi svou moc. Vykonává jeho vůli na zemi. Dal ji trůn, prvenství na zemi. Papež je viditelným duchovním vůdcem na této zemi. Smrtelná rána – rok 1798, konec 1260 prorockých let. Uzdravena – rok 1929, Vatikán je znovu uznán státem.

 

www joutube.com nicsamot zajímavý článek papeže o návštěvě papeže v USA.

Papež – Preditor: Svrchovaně neomezený vládce. Despota nejvyššího možného stupně. Diktátor, který neměl před tím podobného na zemi – satan v člověku. Svrchovaný vládce nad každým člověkem. Duchovní vůdce nad každým člověkem a pro všechny žijící lidi na této zemi. Naprostá ztráta svobody, osobnosti člověka. Člověk – hovado, táhnoucí z davem. Nemyslící tvor.

Rozbít manželství – Nemáš rodinu – Nemáš nejbližších – Nemáš domov – Není vlast – Nemáš kam jít – Nejsi nikoho – Jsi nic na zemi. To je život Nového světového řádu – zbavit člověka všech hodnot lidství, kterých dal Bůh člověku v ráji. Žalm 8, verše :

1 :

Přednímu zpěváku na gittejský nástroj, žalm Davidův.“

2 :

Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi! Nebo jsi vyvýšil slávu svou nad nebesa.“

Důstojnost člověka. Jeho osobnost, svoboda, Jeho plnost a čistota lidství je možná jedině tehdy, když člověk svého Boha přijal jako svého Stvořitele a svého Spasitele. Duch svatý tak navrací člověku jeho původní postavení.

3 :

Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsy požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se.“

Hned jak se člověk narodí, je naprosto bezmocný. Nepřežije a nemůže přežít bez matky z níž se narodil. Bez Boha nelze žít. Takový člověk je pouze duchovní mrtvolou. Bez Boha lidstvu nelze přežít. Jsou jen parazity, které zaniknou, jakmile nebudou mít, z čeho by žili.

4 :

Když spatřuji nebesa tvá, dílo prstů tvých, měsíc a hvězdy, kteréž jsi tak upevnil, říkám :“

A to si uvědomuje člověk. A to říká člověk. Je to vznešená píseň o Bohu ! A tak to slyšíme ve všech následujících verších :

5 :

Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ?“

6 :

Nebo učinil jsi ho málo menšího andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej.“

7 :

Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, včecko jsi podložil pod nohy jeho :“

8 :

Ovce i voly všecky, také i zvěř polní.“

9 :

Ptactvo nebeské, i ryby mořské, a cožkoli chodí stezkami mořskými.“

10 :

Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi!“


 

A to si uvědomili poutníci, když připluli do „… země, která jim pomohla...“

Ústava Spojených států zaručuje svobodu svědomí. Není nic cennějšího a důležitějšího. Papež Pius IX. Ve své encyklice z 15 srpna 1854 napsal: „Nesmyslné a falešné učení či blouznění na obranu svobody svědomí je neobyčejně zhoubný blud, je to mor, před kterým je třeba se mít na pozoru. Týž papež vynáší ve své encyklice z 8. prosince 1864 klatbu nad těmi, kdo prosazují svobodu svědomí a náboženského vyznání, jakož i nad těmi, kdo jsou toho názoru, že církev by neměla používat násilí.“

 

Neomarxistický papež František přijede do USA převzít moc. Globální predikor zvítězil. Americká elita kapitulovala...“

 

Je to vůbec možné? Nebyli jsme při tom... A může být se to stát pravdou. Člověk pochybuje, i když je to napsáno v Bibli, protože se bojí, že se to stalo skutečností. Zj 13,16 :

Rozkazuje všechněm...“

 

Každý kardinál, arcibiskup a biskup v katolické církvi skládá přísahu věrnosti papeži. Obsahuje tato slova: kacíře, rozkolníky a odbojníky proti našemu pánu (papeži) nebo proti jeho určeným následníkům budu ze všech svých sil pronásledovat a potírat.“ (Josiah Strong, Our Country, kap. 5, odd. 2-4)

 

Naprostá ztráta osobnosti člověka, který je zbaven svobody svědomí… 500 let od roku 1517 _ Likvidace protestantismu. Už není, čím bychom protestovali proti katolické církvi a neomezenému vládci – papeži. Co to znamená? Zbavit člověka všeho, co Hospodin Bůh, Stvořitel a Pán dal člověku v ráji. Co tedy chce satan? O co mu jde? Už člověče z ráje nemáš vůbec nic. A už nejsi pánem, protože také nevlastníš nic. Už nejsi ani člověkem ! Jsi mým otrokem !!

Budeme to nyní slyšet z těchto slov :

 

www youtube. Com nic samot Zajímavý článek o návštěvě papeže Františka v USA.

Posuďme sami co je na tom pravdy.

Papež jako kandidát NWO… Vystoupí v centrále svobodných zednářů, v Kapitolu amerického kongresu… Bude to poprvé v historii… Bude to jako počátek demise USA jako světové mocnosti… Spolu s tím bude nastartováno mnoho změn, které povedou USA k chudobě… všechny země západní civilizace...“

 

Dále čtěme slova Božího proroka :

Římská církev… se připravuje na usilovný a rozhodný boj o znovunabytí vlády nad světem, na zavedení nového pronásledování na zničení všeho, co vytvořil protestantizmus. Katolicizmus všude získává pozice.“

 

Čtěme nyní tato slova :

Nikdy nebyl papež takovým zastáncem chudoby a myšlenek marxismu jako současný papež...“

 

Zamysleme se nad tím : Jak musí být hrozná nenávist v té satanské bytosti proti adventistům sedmého dne. Jediné hrstce lidí, která mu sobotním dnem připomíná ráj – místo i jeho blaženství, když nyní sám sebe ničí v zuřivé nenávisti proti těm, kteří spěchají tam, kde on už nikdy nebude. Nenávist Amana proti Mardocheovi tehdy je ničím. Proti tomu, jakou nenávist má satan, proti nám, adventistům sedmého dne.

 

Z politických záměrů tohoto světového řádu – co nám adventistům sedmého dne to chce říci ?

O co satanu jde? O co usiluje dosáhnout skrze katolickou církev? K čemu si použije odpadlý protestantismus ? A co sleduje papež svými proslovy ? Co se za tím skrývá? A co můžeme vidět a slyšet a poznávat ?

Likvidace lidské společnosti, která od vypovězení z ráje trvala až doposud. Budeme postupně ty jednotlivé články sledovat a připomínat si ty nejdůležitější myšlenky. A porovnávat jich z Písmem svatým a se slovy Božího proroka. Protože je velice důležitou pravdou, co nám říká a před čím člověka varuje Hospodin Bůh skrze svého proroka :

 

Lidé musí být varováni, aby dokázali čelit tomuto nebezpečnému nepříteli občanské a náboženské svobody.“

 

Boží prorok nás vybízí: „Lidé musí být varováni….“ A já ti dám otázku: Jak ty osobně spojuješ tuto výzvu, s duchovní zkušenosti s věčným evangeliem…?“

 

Boží prorok píše, že naše dílo je podobné hlasu Jana Křtitele… Hlas Třetího anděla je poselství o Ospravedlnění z víry. Je to poselství „… věčného evangelia...“ A to je moje duchovní zkušenost. Spolu s těmi, kteří jsou téže víry a kteří vírou se těmito hlasy stali.

Poslechněme dál co k této návštěvě papeže Františka je řečeno :

 

Jednotlivé státy jsou ve starém řádu koncipovány tak, že chtějí být samostatné od zemědělství, přes průmysl až po obranu. Každá taková země je zcela suverénní...“

 

Není to Boží princip vlastenectví a hrdosti národa.? „Národ sobě“ Tak nazval svoji báseň Svatopluk Čech. Každý národ subjektem. A každý národ mající úctu a respekt k druhým národům.

 

Ano, přesně tak tomu bylo, když Mojžíš se ptá na to Hospodina Tak Hospodin mu odpovídá :

4 Moj 27,7 :

Dobře mluví dcery Salfad. Dejž jim bez odporu právo dědictví mezi bratřími otce jejich, a přenes dědictví otce jejich na ně.“

 

Jak vzácná a dobrá rada. Jsi Čech, zůstaneš Čech. Země tvá, domov tvůj. Jak vzdáleni jsme těm, kteří se s bolestí loučili se svou vlastní. „Na Bíle Hoře, zemřel poslední Čech.“

 

Budeme číst nyní to, co to pro lidstvo tohoto světa znamená, čím se to stane :

.. Ve svém principu se dominantní státy začínají podobat parazitům….“ Budou tak dlouho vysávat a vydírat. A když už nic nebude, co by z něho vydřeli, přejdou na další. . „… Nový světový řád má přinést zásadní změnu...“

 

Tisíce lidí, kteří nemají živou zkušenost s Kristem, budou svedeni zdánlivou zbožností, která nemá žádnou účinnost.“

 

Jak pravdivá jsou tato slova Ducha proroctví. Tisícům lidí slova života a Pravdy. Jsou naprosto cizí. Žijí svůj konzumní život. Ve světě ztratili sebe, svoji identitu. Připojili se k davu… A u adventistů sedmého dne? A mezi námi… Jak mnoho může být těch, kteří nenašli sebe, svoji identitu v duchovní zkušenosti „… s věčným evangeliem...“

 

Papežství je právě to, co proroctví popisuje jako odpadnutí posledních dnů (viz 2 Tes. 2,3.4.).“

 

Překvapivě pravdivá řeč Božího proroka! Toto je pravda o tuctových lidech. Tělesně prázdných věřících lidech. O lidech, kteří nikdy nebyli pravdiví ve své víře. Nikdy se nestali lidmi, kteří dokázali být sami sebou. Jejich život byl životem herců. Vždycky hráli někoho roli. Televize jim v tom mnoho napomohla. A počítače je pro to uchvátily. To je ztracená společnost dneška.

Lidstvo žije ve vleku velkého Gangstera.“ (V. Svěrák)

 

Budu číst dále z uvedených článků :

Správa veřejných věcí přejde z politiků na manažéry a businessmany… Typickým projevem instalace NWO je destrukce konkrétního jednotlivého státu... Je převzetí moci v zemi lidmi, kteří mají blíže k businessmu, než k politice.. V Česku je to oligarcha Babiš...Oni plní (žádosti, programy, záměry) elit na realizaci NWO….“

 

Za směšné považují pouhé pomyšlení na to, že by takový stav mohl nastat v této osvícené době.“

 

Na tato slova řeknu jen dvě myšlenky. Neexistovala v dějinách této planety větší duchovní temnota, než je „tato lží, polopravdami, bludy a nevědomostí „osvícená doba.“

A nyní z našeho prostředí: Představ si. Ráno bys přišel do sboru. Bla sobotní škola a bylo kázání z Boží slova… A nikým neviděni, jen ty bys jich viděl, že v našich řadách sedí několik průkopníků, kteří žili na začátku adventního hnutí…. Co oni na to všechno, co by na to řekli?

Výzva Božího proroka pro nás !

 

Nezapomínejte však, že čím větší je světlo, tím větší temnota halí lidi, kteří je převracejí a odmítají.“

 

V dalším článku je tato zpráva :

Přenos pravomoci nad národní subjekty… Největším globalizačním projektem je Evropská unie. Přenést rozhodování zúčastněných státních struktur na úroveň globálu. (To se týká všech oblastí veřejného života.) Jednotlivé země tak postupně přichází ne jen o svou národní suverenitu, ale postupně i o kulturu a svoji identitu...“

 

A náboženský život, jaká je jeho účast na tomto díle?

 

Odpadlé křesťanství vhodně plní tuto roli..Zaměřilo se na dvě kategorie lidí, a tím vlastně zahrnulo takřka celý svět. Na ty, kteří chtějí být spaseni svými zásluhami, a na ty, kdo chtějí být spaseni i se svými hříchy. V tom je tajemství jeho moci.“

 

Když tomu tak je. Bezmyšlenková společnost lidí. Chytrost a lstivost katolické církve. Šílenost odpadlého protestantismu. A život desíti pannen v této církvi adventistů sedmého dne. Co můžeme nyní ze strany satana očekávat? Přečteme si to, že :

 

Lidé na zemi žijí v ohrožení… Vyvolat v obyvatelstvu strach z terorizmu… NWO nelze realizovat bez posílení police a ze špehování obyvatel… Aby se to mohlo uskutečnit, je nutno vyvolat v lidech strach… A občané sami budou žádat o zesílení policie, kamery na ulici atd...“

 

Tato slova souzní s tím, co jsi řekl Za vším stojí satan !

Milióny jejich členů ve všech zemích světa jsou vedeny tak, aby se cítili být zavázáni věrností papeži.“

 

Všechno směřuje ke svému cíli. Jednotně, rychle a jistě. Poslechněme – Slova ze světa – Slova z úst šelmy. Nejprve zmíněný článek :

Omezení pohybu… Cílem NWO je izolace jednotlivých obyvatel…“

A dále čteme :

Neofeudalismus je situace, kdy máte tak malý výdělek, že abyste mohli žít důstojně, musíte si stále půjčovat od měsíce k měsíci. Člověk v NWO bude utopený v půjčkách..“

 

A teď si poslechněme slova papeže. Je to stejná řeč. Všichni tito mluví z jednoho zdroje :

V roce 1204 si papež Inocenc III. Vynutil na aragonském králi Petru II. Tuto zvláštní přísahu: „Já Petr, král aragonský, vyznávám a slibuji, že budu svému pánu, papeži Inocencovi, jeho katolickým následníkům a římské církvi vždy věrný a poslušný, že své království zachovám věrně v poslušnosti, budu bránit katolickou víru a potírat kacířskou zvrhlost.“ (John Dowling The History of Romanism, 5. díl, kap.6 odd. 55)

 

Nyní přečtu tato pozoruhodná slova. Posuďme sami. S tím co budu číst a s tím co říká Boží prorok :

Od 12.března 2013 se konalo konkláve kardinálů v Sixtinské kapli ve Vatikánu… Jako vůbec první papež v dějinách církve si zvolil jméno Farntišek, a to na počest sv. Františka z Assisi..“ A teď slyšme tato slova: „...“Podle jeho slov se na něj hned po té, co bxlo jeho zvolení dvoutřetinovou většinou zjevné, obrátil jeho přítel, brazilský františkán a kardinál Claudio Hummes, a řekl mu: „Nezapomeň na chudé...“

 

A nyní Boží prorok :

Nezapomeňme ani na to, jak se Řím pyšní tím, že se nemění. Zásady Řehoře VII. A Inocence III. Zůstávají stále zásadami katolické církve. Kdyby dnes měla církev moc, prosadila by je stejně rázně jako v minulých staletích.“

 

A budeme číst tato slova :

MANTRA CHUDOBY :

Sdílení zdrojů… Neomarxistický papež jako koordinátor NWO tak vede západní civilizace k chudobě a k přípravě na chudobu. Sdílením se, výrobních zdrojů, peněz, bydlení i jídla s ostatními lidmi. Globální chudnutí západních civilizací zde tak poprvé v historii poprvé v historii vychází z Vatikánu jako oficiální doktrína..“

 

Až jednou Spojené státy přijmou zásadu, že církev smí používat nebo ovládat státní moc, náboženské svátky mohou být vynucovány státními zákony, zkrátka, že církev a stát mají vládnout nad svědomím, tehdy bude zajištěno vítězství Říma v této zemi.“

 

A yní, co se děje ve světě :

Vytvoření závislosti tátů na úvěrech globálních bank… Nwo úmyslně půjčuje… Hraje se tak divadlo, kdy stačí, že státy jsou schopné splácet samotné úvěry. Jsou zavázány tak bankám napořád. Stát se tak dostává do vazalského postavení globálních elit.“

 

A slova Božího proroka. Jak můžeme být vděčni Bohu, že můžeme po pravdě vidět všechny ty věci, jak jich vidí Bůh. Co nám tím chce říci. A co my máme dělat.

 

Brzy uvidíme i pocítíme, kam Řím míří. Kdo bude věřit Božímu slovu a bude se jím řídit, přivolá na sebe pohanu a pronásledování.“

 

 

ZÁVĚR :

 

Brzy…“ To je slovo, kterým žijeme A to je také slovo, že brzy toho všeho bude také konec. Poslední zmínka toho článku je tato. Která přímo mluví o konci a skončení toho všeho. Poslechněme si :

 

LIKVIDACE ARMÁDY A OBRANY ZEMĚ.

Realizace NWO je závislá na destrukci a zničení armád. Můžeme sami pozorovat v mediích a okolo sebe jakým způsobem dochází k implantaci prvků NWO v reálné podobě na živo.

Papež František dělá politiku, která kopíruje cíle NWO globálního chudnutí….“ Dále to řeknu svými slovy. Úmyslné, závěrné s odporné ničení civilizace. Na zemi – Na nebi – Mezi lidmi – Všude a Ve všem a Stále.

Propagace všech zvrhlostí, zvráceností a nesmyslností. Vymývání mozků od mateřských, nejnižších školek. Až do těch vysokých škol a nejvyšších. Zbaveni prostoto, abychom nabyli moudrosti. Zbaveni pokory, abychom nalezli u Boha milosti. Zbaveni tichosti, neschopni zvládnout sebe a být v sobě roztříštěni.. Zbaveni bázně Boží – Neschopní to lidé, kteří neumí žít, a nikdy nepřežijí!…Do těchto míst zavedla cesta lidi, kteří se rozhodli žít bez Boha a jít sami.

Ano, zkusme to a zeptejme se : Čemu se chceme naučit sami od sebe, když v sobě ničeho dobrého, hodnotného, plodného a podnětného nemáme? Školy od toho nejnižšího školství. Co můžeme dát my dětem, když jsme jim takovou zemi připravili? !!! Manželství – Smyslnost – Cynismus… Ničit a zničit. To je dílo satana. Tak satan, jako zničit těch, kteří světí sobotní den. Tak chce zničit rodiny. Být morálně otrlý k lidským zvrhlostem, jako je homosexualita. Zničit křesťanství.

 

Hrůza se do takové společnosti narodit !

Díky Bohu, že je zde Bohem nám řečené slovo : „Brzy…!“

 

 

 

Zj 3,11 :

Aj, přijduť brzy. Drž se toho, co máš, aby žádný nevzal koruny tvé.“

 

 

 

 

 

 

 

Konec

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< září / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 16131
Měsíc: 387
Den: 20